myclubapuciknakszeretlekanyuciknakfriss hírekjáték az élet!
Egyéni keresés

Mező­gaz­da­sá­gi ős­ter­melő, a­ki­nek e te­vé­keny­sé­géből az a­dó­év­ben meg­szer­zett be­vé­te­le 7 mil­li­ó ft nem ha­lad­ja meg, mező­gaz­da­sá­gi kis­ter­melő­nek minő­sül.

hirdetés

"Mező­gaz­da­sá­gi ős­ter­melő­nek minő­sül az a 16. é­let­évét be­töl­tött, nem e­gyé­ni vál­lal­ko­zó ma­gán­sze­mély, a­ki sa­ját gaz­da­sá­gá­ban a meg­ha­tá­ro­zott ter­mé­kek előál­lí­tá­sá­ra i­rá­nyu­ló te­vé­keny­sé­get foly­tat, és en­nek i­ga­zo­lá­sá­ra ős­ter­melői i­ga­zol­vánnyal ren­del­ke­zik."